Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 30923
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4019
Przyznanie statusu bezrobotnego 3783
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3190
Utrata statusu bezrobotnego 3254
Utrata statusu poszukującego pracy 3611
Rejestracja bezrobotnych 7023
Rejestracja przez Internet 4532
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3375
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 6199
Rejestracja poszukujących pracy 4246
Rejestracja przez Internet 3141
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2466
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3467
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4184
Prawa bezrobotnych 3495
Prawa poszukujących pracy 3336
Obowiązki bezrobotnych 3608
Obowiązki poszukujących pracy 3076
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11459
Wysokość świadczeń pieniężnych 6681
Zasiłek dla bezrobotnych 7046
Terminy wypłat 6820
Ubezpieczenie zdrowotne 3319
Dodatek aktywizacyjny 4468
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14018
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4591
Zwrot kosztów przejazdu 3606
Zwrot kosztów zakwaterowania 3165
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3509
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3318
Pożyczka szkoleniowa 4796
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2921
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3413
Inne finansowe formy wsparcia 3941
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6332
Pośrednictwo pracy krajowe 3376
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3151
Poradnictwo zawodowe 4885
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3392
Szkolenia 6368
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3530
Bony szkoleniowe 2816
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3328
Staże 14058
Prace interwencyjne 3684
Roboty publiczne 3241
Prace społecznie użyteczne 4769
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3011
Bony stażowe 3201
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2382
Dokumenty do pobrania 10452
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3516
Agencje zatrudnienia 4134
Inne informacje 3942
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4171
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18851
Zgłoszenie oferty pracy 4487
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3732
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3833
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3624
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4640
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3113
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2879
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7478
Pośrednictwo pracy krajowe 2983
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3068
Poradnictwo zawodowe 3806
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3120
Bony szkoleniowe 2380
Fundusz szkoleniowy 3367
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3071
Staże 8696
Prace interwencyjne 4462
Roboty publiczne 4580
Prace społecznie użyteczne 4204
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14324
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2751
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2933
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3367
Zwolnienia grupowe 3009
Wysokość świadczeń pieniężnych 4253
Świadczenie aktywizacyjne 2569
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2205
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2821
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3424
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3730
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 3178
Trójstronne umowy szkoleniowe 2681
Bon stażowy 3492
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4354
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2350
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2839
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3067
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3714
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4087
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2549
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3364
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3102
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 898
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3028
Tryb postępowania 3249
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2777
Wymagane dokumenty 3109
Opłaty 3234
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4012
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2606
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2720
Dokumenty do pobrania 13775
Inne informacje 3119
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3048
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 32724
Ważne adresy 7359
Ochrona Danych Osobowych 557
Projekty EFS 5885
Realizowane 3838
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V) 250
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 327
Zakończone 3696
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1498
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 1428
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3343
Postarajmy się zrozumieć 3396
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1823
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3231
Projekt „Postaw na sukces" 5515
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3373
Projekt "Stawiam na siebie" 3456
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 4219
Młodzi na swoim 3766
Projekt "Nowe możliwości" 6250
Stawiamy na profesjonalizm VI 2521
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 2001
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2338
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1972
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1453
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4803
Programy 4841
Analizy i statystyki 4913
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5403
Przydatne linki 4264
Pytanie do urzędu 3930
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3777
Dokumenty do pobrania 6611