Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 30500
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3918
Przyznanie statusu bezrobotnego 3677
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3110
Utrata statusu bezrobotnego 3161
Utrata statusu poszukującego pracy 3517
Rejestracja bezrobotnych 6888
Rejestracja przez Internet 4426
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3265
Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny 6041
Rejestracja poszukujących pracy 4140
Rejestracja przez Internet 3057
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2378
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3356
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4051
Prawa bezrobotnych 3394
Prawa poszukujących pracy 3232
Obowiązki bezrobotnych 3493
Obowiązki poszukujących pracy 2991
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11276
Wysokość świadczeń pieniężnych 6549
Zasiłek dla bezrobotnych 6918
Terminy wypłat 6675
Ubezpieczenie zdrowotne 3220
Dodatek aktywizacyjny 4323
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13594
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4463
Zwrot kosztów przejazdu 3506
Zwrot kosztów zakwaterowania 3089
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3425
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3216
Pożyczka szkoleniowa 4686
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2834
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3327
Inne finansowe formy wsparcia 3808
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6172
Pośrednictwo pracy krajowe 3280
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3068
Poradnictwo zawodowe 4775
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3289
Szkolenia 6195
Informacje dla instytucji szkoleniowych 3418
Bony szkoleniowe 2738
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3246
Staże 13792
Prace interwencyjne 3591
Roboty publiczne 3158
Prace społecznie użyteczne 4660
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2931
Bony stażowe 3081
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2322
Dokumenty do pobrania 10234
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3397
Agencje zatrudnienia 4038
Inne informacje 3820
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4053
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18487
Zgłoszenie oferty pracy 4387
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3648
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3741
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3530
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4477
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3019
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2796
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7295
Pośrednictwo pracy krajowe 2897
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2972
Poradnictwo zawodowe 3661
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3029
Bony szkoleniowe 2283
Fundusz szkoleniowy 3263
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2987
Staże 8516
Prace interwencyjne 4363
Roboty publiczne 4485
Prace społecznie użyteczne 4090
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13971
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2652
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2843
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3266
Zwolnienia grupowe 2921
Wysokość świadczeń pieniężnych 4148
Świadczenie aktywizacyjne 2477
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2118
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2674
Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3284
Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 r.ż. 3469
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. 3051
Trójstronne umowy szkoleniowe 2577
Bon stażowy 3396
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4248
Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. 2226
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2768
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2995
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3618
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3960
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2473
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3271
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3015
Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców po 01.01.2018r. 796
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2961
Tryb postępowania 3155
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2708
Wymagane dokumenty 3027
Opłaty 3148
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3894
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2527
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2640
Dokumenty do pobrania 13369
Inne informacje 3035
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2960
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 32213
Ważne adresy 7209
Ochrona Danych Osobowych 452
Projekty EFS 5774
Realizowane 3726
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V) 104
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV) 237
Zakończone 3610
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 1364
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 1196
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm III" 3256
Postarajmy się zrozumieć 3303
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1713
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm IV" 3137
Projekt „Postaw na sukces" 5365
Projekt "Stawiamy na profesjonalizm II" 3272
Projekt "Stawiam na siebie" 3353
Projekt „Stawiamy na profesjonalizm V” 4107
Młodzi na swoim 3666
Projekt "Nowe możliwości" 6109
Stawiamy na profesjonalizm VI 2428
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I) 1871
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim 2245
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (II) 1824
Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (III)” 1298
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4664
Programy 4723
Analizy i statystyki 4781
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5275
Przydatne linki 4160
Pytanie do urzędu 3827
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3683
Dokumenty do pobrania 6462